Wymagania dla edukacji domowej w Polsce

W Polsce prawo nakłada na dzieci obowiązek szkolny, który muszą realizować do ukończenia gimnazjum, a obowiązek nauki do 18 roku życia. Dzieci edukowane domowo również mu podlegają. Aby dziecko mogło się uczyć w domu, musi być zapisane do szkoły, a każda placówka ma obowiązek je przyjąć po spełnieniu określonych warunków.

Od tego roku szkolnego rodzice uczniów mogą zdecydować o nauczaniu domowym w dowolnym momencie roku szkolnego. Muszą dostarczyć do szkoły:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na edukowanie dziecka w domu,
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie do przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

Takie dziecko po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. Jedyna różnica polega na tym, że nie ustala się oceny z zachowania.

Dziecko ma prawo uczestniczyć w macierzystej szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. Rodzice natomiast mogą w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia edukacji domowej. W takiej sytuacji dziecko dołącza do klasy, do której jest zapisane i kontynuuje naukę pod okiem wychowawcy-nauczyciela.

Jak wybrać szkołę, by móc realizować edukację domową?

Dla rodziców uczących swoje dzieci nie jest ważne miejsce, w którym znajduje się szkoła, ale nastawienie dyrekcji do edukacji alternatywnej. W Polsce mamy kilka szkół, które specjalizują się w edukacji domowej i ją propagują. Zrzeszają one największą liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny w domu. Dyrektorzy i nauczyciele tych szkół wiedzą, że rodzic nie jest dla nich konkurencją i należy z nim współpracować oraz go wspierać. Dodatkowym atutem takiej szkoły może być nawiązana współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z której można uzyskać niezbędne opinie dotyczące dziecka.

Edukowani domowo

Największą grupę dzieci edukowanych domowo w Polsce stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli pięciolatki i sześciolatki. Rodzice dzieci starszych stają przed większym wyzwaniem, bo materiał szkolny jest już bardziej obszerny. Dostęp do materiałów edukacyjnych jest ogromny, a rodzice raczej nie mają problemów z wytłumaczeniem dziecku różnego rodzaju treści. Jednak założeniem edukacji domowej jest to, że dziecko z czasem samo potrafi dotrzeć do wiedzy i z niej czerpać oraz rozwijać swoje umiejętności. Tak dzieje się szczególnie na etapie starszych klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Photo credit: flazingo_photos / Foter / CC BY-SA